شما میتوانید به وسیله ابزارک سایت  اقدام به محاسبه ظرفیت تابلو نمایید ویا همچنین می توانید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.