ورتکس تیوپ فقط با هوای فشرده کار میکند و برودتی تولیدی توسط دستگاه از نیروی اختلاف فشار هوای کمپرسور هست بدین گونه که هوای فشرده را به دو قسمت سرد و گرم تقسیم می کند هوای سرد حدود 40 درجه نسبت به ورودی برودت پیدا می کند و هوای گرم نیز حدود 40 درجه نسبت به ورودی حرارت پیدا میکند یعنی اگر هوای فشرده ورودی 30 درجه باشد ورتکس هوای سردی به برودت -10 درجه یعنی زیر صفر تولید میکند.