برگزاری جلسه فنی با دکتر نورآیین در ارتباط با سیستم های جدید و فناوری ها نو شرکت قوشار صنعت