بازدید اعضای هیات مدیره شرکت از مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس و برگزاری جلسات فنی مرتبط و حصول توافقات اولیه